Kodeks ucznia

KODEKS PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPÓŁKI OŚWIATOWEJ „SCHOLASTICUS” W ŁODZI

§1

Prawa ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)     poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;

c)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie naruszają dobra osobistego osób trzecich;

d)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

e)      nietykalności osobistej;

f)       bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

g)      korzystania z poradnictwa psychologa szkolnego;

h)      korzystania z opieki pielęgniarki szkolnej w zakresie profilaktyki, pomocy w nagłych wypadkach;

i)        korzystania z pomocy wszystkich pracowników szkoły w zakresie pełnionych przez nich funkcji;

j)       korzystania ze wszystkich pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły;

k)     nauki, rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów przez:

·         udział w zajęciach lekcyjnych,

·         udział w kółkach zainteresowań,

·         przynależność do organizacji działających w szkole,

·         udział w zawodach i konkursach;

j)       reprezentowania szkoły w konkursach;

k     korzystania z pomocy merytorycznej nauczyciela podczas przygotowań do konkursów, reprezentowania szkoły w zawodach sportowych;

Prawo to nie przysługuje uczniowi, który bez usprawiedliwienia opuszcza godziny lekcyjne, na semestr ma wystawioną ocenę niedostateczną z przedmiotów edukacyjnych lub naganne zachowanie.

l)        uczestniczenia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;

m)   zapoznania się z wymaganiami szkolnymi dotyczącymi zasad i kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów;

n)     zapoznania się z regulaminem oceniania zachowania;

o)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania i obowiązującymi przepisami oraz wskazaniami specjalistycznych poradni;

p)     otrzymania od nauczyciela, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, informacji o terminie i zakresie pracy klasowej, z jednoczesnym wpisaniem jej do dziennika lekcyjnego przez nauczyciela;

q)     pisania w ciągu dnia jednej pracy klasowej, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzech;

r)      otrzymania 5-ciu dni na uzupełnienie braków spowodowanych usprawiedliwioną absencją, która trwała co najmniej dwa tygodnie. W tym czasie uczeń jest zwolniony z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i pracy klasowej, ale nie jest zwolniony z pracy na lekcji;

s)        informacji o grożącej mu ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją semestralną i roczną;

t)       składania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego (zgodnie z przepisami MEN i Statutem Szkoły);

u)     uczeń lub grupa uczniów, którzy uważają, że ich prawa są naruszone, mają prawo odwołać się do wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Szkolnego, psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły.

§2

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek:

a)      uczęszczać regularnie na lekcje i wybrane zajęcia pozalekcyjne;

b)     pracować na nich sumiennie i aktywnie włączać się w proces dydaktyczny, m.in. przez stawianie pytań, inicjowanie dyskusji;

c)      systematycznie odrabiać zadania domowe;

d)     wykonywać zarządzenia Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz zalecenia Samorządu Uczniowskiego;

e)      troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymywać czystość na terenie szkoły;

f)       dbać o higienę osobistą, przychodzić do szkoły schludnie i estetycznie – bez ekstrawagancji – ubranym;

g)      przebywać podczas zajęć przewidzianych planem i przerw na terenie szkoły (budynek szkolny i boisko);

2. W zakresie kultury osobistej, postawy moralnej i społecznej szkoła oczekuje od ucznia, aby:

·         zachowywał się w szkole i poza nią w sposób godny i kulturalny,

·         dbał o honor szkoły, współtworzył jej autorytet,

·         okazywał szacunek nie tylko nauczycielom i pracownikom naszej szkoły, lecz każdemu człowiekowi,

·         przeciwstawiał się przejawom brutalności i wulgarności,

·         szanował poglądy i przekonania innych ludzi, ich godność osobistą,

·         był wrażliwy na potrzeby innych, pomagał słabszym,

·         dbał o kulturę słowa,

·         dbał o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów.

§3

Przepisy porządkowe

1. Każdy uczeń powinien zachowywać się w szkole i na zajęciach przez nią organizowanych tak, aby nie zakłócać normalnego toku pracy nauczycieli, administracji i obsługi oraz kolegów.

2. Uczeń nie powinien spóźniać się na lekcje, a spóźniony wejść do klasy i usprawiedliwić swoje spóźnienie (nauczyciel ma obowiązek wpuścić ucznia do klasy). Spóźnienie dłuższe niż 20 minut będzie traktowane jako nieobecność.

3. Zobowiązuje się rodziców do zawiadomienia szkoły o planowanej, dłuższej nieobecności ucznia.

6. Prace sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia powinny być przeprowadzone według następujących zasad:

·    pisemna praca sprawdzająca (praca klasowa, sprawdzian, test), to każda praca pisemna ucznia wykonywana pod nadzorem nauczyciela, jeżeli obejmuje materiał kilku lekcji, działu programowego, itp.

·         tzw. kartkówki mogą obejmować materiał z maksymalnie trzech ostatnich tematów lekcji lub zadań domowych,

7. Ubranie ucznia powinno być czyste i schludne:

·         w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w czasie uroczystości szkolnych, sprawdzianów zewnętrznych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz obowiązuje strój galowy (dziewczęta – czarne lub granatowe spódnice, biała bluzka, chłopcy – garnitur, biała koszula),

·         zabrania się noszenia do szkoły kosztownej biżuterii, ekstrawaganckich ozdób i nakładania makijażu,

·         w okresie jesienno-zimowym uczniowie winni swoje okrycia wierzchnie zostawiać w szatni.

8. Zabrania się:

·         używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych,

·         picia alkoholu,

·         palenia papierosów,

·         zażywania środków odurzających,

·         posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu innych.

9. Za zniszczone przez ucznia mienie szkolne odpowiadają materialnie rodzice (opiekunowie).

§4

Nagrody

       Z wnioskiem o udzielenie pochwały, nagrody lub kary może wystąpić Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy, nauczyciele, Samorząd Uczniowski lub samorząd klasowy.

       Nagrody:

·         pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy;

·          pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec uczniów całej szkoły lub Rady Pedagogicznej,

·         pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy,

·         pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej szkoły,

·         nagroda Rady Pedagogicznej (dyplom, list pochwalny do rodziców).

§5

Kary

1. Uczeń może otrzymać karę za:

a)      niewywiązywanie się ze swoich obowiązków uczniowskich,

b)     nieprzestrzeganie zapisów Statutu Szkoły, a w szczególności za:

·         łamanie zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób,

·         stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,

·         udowodnione palenie papierosów, picie alkoholu i odurzanie się środkami narkotycznymi,

·         konflikt z prawem.

2. Za nieprzestrzeganie regulaminów i zarządzeń wewnątrzszkolnych oraz postanowień Statutu Szkoły uczeń może być ukarany następującymi karami:

a)      upomnieniem wychowawcy klasy,

b)     pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy z powiadomieniem rodziców,

c)      upomnieniem Dyrektora Szkoły,

d)     pisemnym upomnieniem Dyrektora Szkoły z powiadomieniem rodziców,

e)      pracą społeczną na rzecz szkoły,

f)       zakazem udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę, tj. wycieczek, imprez okolicznościowych, wyjść do teatru, kina, udziału w zawodach sportowych, itp.,

g)       przeniesieniem do innej klasy,

h)     naganą Dyrektora Szkoły dołączoną do arkusza ocen ucznia.

3. Wszystkie sprawy sporne, które nie zostały uregulowane Statutem Szkoły, bądź nie zostały uwzględnione w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania, są rozstrzygane przez Radę Pedagogiczną.

4. Od decyzji o zastosowanej karze, uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie składane do Dyrektora Szkoły, nie później niż 7 dni od jej ogłoszenia. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie, zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie do 14 dni od otrzymania odwołania. Tak podjęta decyzja jest ostateczna.

§6

Postanowienia końcowe

  1. Każdy uczeń ma obowiązek zapoznania się z treścią regulaminu.

  1. Regulamin praw i obowiązków ma charakter otwarty.

  1. Przestrzeganie regulaminu jest wykładnikiem postawy ucznia, kultury osobistej i jego stosunku do obowiązków szkolnych.

 

  1. Postanowień regulaminu powinna przestrzegać cała społeczność szkolna
;