Rekrutacja

Nabór uczniów do Prywatnej Szkoły Podstawowej Spółki Oświatowej „Scholasticus” odbywa się w ciągu całego roku szkolnego,
do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Wszystkie osoby pragnące uzyskać informacje o organizacji pracy szkoły, poszczególnych zajęciach, planowanych przedsięwzięciach, kadrze pedagogicznej itd. zapraszamy na indywidualne spotkania z Dyrektorem Szkoły, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (tel. 42 255 16 15).  

Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje na podstawie:

-  rozmowy Dyrektora z Rodzicami (opiekunami prawnymi) i kandydatem na ucznia naszej Szkoły. W rozmowie kwalifikacyjnej może brać udział psycholog szkolny.

- dostarczenia niezbędnych dokumentów np. świadectwo promocyjne, zaświadczenie o odbyciu przygotowania przedszkolnego itp.

- zawarcia umowy o pobieranie nauki

- wpłaty wpisowego w wysokości jednomiesięcznej opłaty czesnego.

W uzasadnionych przypadkach, jeśli Szkoła nie jest w stanie zapewnić dziecku odpowiednich warunków nauczania i wychowania, Dyrektor może odmówić przyjęcia do Szkoły.

;